การรับประกันสินค้ากลุ่ม อุปกรณ์ชาร์จไร้สาย 

สินค้ารับประกัน 1 เดือน
กรณีสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า


- หากสินค้าชำรุดบกพร่องในตัวสินค้าเอง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จากการผลิตหรือการขนส่ง สามารถเคลมสินค้าใหม่ได้ภายใน7วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า  ทางร้านยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที
  • ต้องมีใบเสร็จของสินค้าแนบมาด้วย
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ได้รับความเสียหายหรือชำรุดจากการใช้งานของผู้ซื้อเอง ไม่มีรอยขีดข่วน ตกกระแทก หรือตกน้ำ อุปกรณ์เสริมในกล่องต้องครบถ้วน พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์

กรณีสินค้ามีปัญหา เนื่องจากตัวสินค้าเอง หลังจาก 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน

- หากสินค้าชำรุดบกพร่องในตัวสินค้าเอง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หลังจาก 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน ทางร้านรับประกันสินค้าด้วยการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ของสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในค่าอะไหล่ และค่าแรง  โดยลูกค้ารับผิดชอบเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้ามาเคลม ส่วนทางร้านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับให้ท่านทางไปรษณีย์เท่านั้น

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อ
  • อาการเสียและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว ความชื้น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
  • การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
  • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
  • อาการเสียหรือผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรมและใช้ผิดคุณสมบัติ
  • ใบเสร็จรับเงิน ใบรับประกัน หรือกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหาย, หรือทำลาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

การรับประกันสินค้ากลุ่ม gadget อื่นๆ
สินค้ารับประกัน 1 เดือน
กรณีสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า เปลี่ยนสินค้าใหม่
- รายละเอียดต่างๆ เหมือนข้อมูลข้างต้น

กรณีสินค้ามีปัญหา เนื่องจากตัวสินค้าเอง หลังจาก 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน
- รายละเอียดต่างๆ เหมือนข้อมูลข้างต้น แต่ไม่เกิน 1 เดือน